تقلیدصدا و اجرای طنز در جشن روز همدان

تقلیدصدا و اجرای طنز در جشن روز همدان سیروس حسینی فر 

تقلید صدای خوانندگان، طنز و تقلید صدا، کلیپ تقلید صدا، شومن

 تقلیدصدا و اجرای طنز در جشن روز همدان